ඩෙන්ඩ්රෝබියම්

  • ඕකිඩ් තවාන් Dendrobium Officinale

    ඕකිඩ් තවාන් Dendrobium Officinale

    Dendrobium officinale, Dendrobium officinale Kimura et Migo සහ Yunnan officinale ලෙසද හැඳින්වෙන, Orchidaceae හි Dendrobium ට අයත් වේ.කඳ සෘජු, සිලින්ඩරාකාර, පත්‍ර පේලි දෙකකින් යුක්ත වන අතර, කඩදාසි, දිගටි, ඉඳිකටු හැඩැති, සහ රේස්මස් බොහෝ විට පැරණි කඳේ ඉහළ කොටසේ සිට වැටී ඇති කොළ සහිත මල් 2-3 කින් නිකුත් වේ.